Technisch-Adviesbureau_MRCONSULT_logo
MRCONSULT_Ingenieurswerk

Kennis & ervaring als MRCONSULT


Projecten die door MRCONSULT tussen 2005 en 2023 werden uitgevoerd:

1.    Keuze van hydraulische afdichtingen en metallische deklagen van hydraulische cilinders met een extreme gebruiksduur in zeewater.
2.    Het uitvoeren van een contra-expertise met betrekking tot de oorzaak van extreme glijlagerslijtage van roldeuren in zeewater.
3.    Het optimaliseren van een intern kwaliteitssysteem bij de fabricage van hydraulische componenten.
4.    Kennisoverdracht naar een brancheorganisatie met betrekking tot TSA-lagen.
5.    Interview behoeftepeiling aan Micro System Technology in opdracht van Hogeschool Zeeland.
6.    Kennisoverdracht aan Hogeschool Zeeland met betrekking tot mechanismen en constructies in een zoutwatermilieu. Tevens extern adviseur voor Hogeschool Zeeland in samenwerking met het bedrijfsleven bij een tribologisch onderzoek voor het bepalen van de gebruiksduur van een stangbedekking van kunststof in combinatie met hydraulische afdichtingen.
7.    Opstellen van een kwaliteitsverklaring met betrekking van de slijtvastheid van een geleidingsmateriaal van kunststof voor een steigerproject in de Rotterdamse haven.
8.    Advies bij de keuze en gebruiksduurbepaling van geleidings- en glijlagerconstructies en bijbehorende loopvlakken voor hefdeuren van sluizen.
9.    Externe toetser van een onderzoeksrapport met betrekking tot blaasvorming in keramische stangdeklagen, dat voor Rijkswaterstaat Bouwdienst door derden is opgesteld.

10.    Kennisoverdracht met betrekking tot TSA-lagen tegen CUI (corrosie onder isolatie).
11.    Advies bij de keuze van stangdeklagen voor de hydraulische cilinders van de dokdeuren van Maeslantkering naar aanleiding van corrosieschade.
12.    Opstellen Materiaalkeuzerichtlijn voor constructies in en bij zeewater naar aanleiding van corrosie van roestvaststalen delen in de Noordersluis IJmuiden.
13.    Onderzoek landelijke en specifieke problematiek keramische deklagen en herstelmethodiek, begeleiden herstelmethodiek en rapportage naar aanleiding van corrosie aan de zuigerstangen van de Hartelkering.
14.    Advies voor de keuze van de reserveafdichtingen van de hydraulische cilinders van de Oosterscheldekering in verband met stickslip en slijtage.
15.    Geven van tientallen adviezen voor de Corrosie Advies Dienst van het Nederlands Corrosie Centrum (NCC).
16.    Begeleiden tribologisch onderzoek voor een producent van stangdeklagen in combinatie met hydraulische afdichtingen.
17.    Berekenen en rapporteren van de slijtage en temperatuurstijging van (gesmeerde) glijvlakken in een prototype vervormingsmachine, adviseren bij de materiaalkeuze van glijvlakken en opzetten van het testprogramma en te meten parameters.
18.    Opstellen en presenteren van kennis over de gebruiksduur van afdichtingen en stangdeklagen van de hydraulische cilinders van de Stormvloedkering Oosterschelde.
19.    Begeleiden en rapporteren beheersing beschikbaarheid sluizencomplex met betrekking tot corrosieschade als gevolg van falende kathodische bescherming.

20.    Advies bij de materiaalkeuze en kwaliteitsborging van de gebruiksduur bij het herstel van een leidingsysteem in een koudecentrale naar aanleiding van corrosie van roestvaststalen leidingen en de componenten daarin; tevens onderzoek naar bestrijding van algen en aangroei in het systeem.
21.    Advies voor de deklaagkeuze bij glijvlakken van assen voor sluistoepassingen in zeewater.
22.    Toetsen van het kennisdocument met betrekking tot de balgkering Ramspol.
23.    Advies bij het opstellen van een programma van een studiedag over zeer hogesterktebeton ten opzichte van materiaalbrede toepassingsmogelijkheden.
24.    Troubleshooting naar aanleiding van stickslip in een hoofddraaipunt van een basculebrug.
25.    Troubleshooting naar aanleiding van wrijvingstoename bij glijdeuren en geven van oplossingsrichtingen.
26.    Opstellen integrale kosten- en milieuvergelijking van remmingwerkvarianten.
27.    Onderzoeksbijdragen aan brugdekoplossingen.
28.    Troubleshooting naar aanleiding van hevige spindelslijtage bij schuifaandrijvingen en geven van oplossingsrichtingen.
29.    Onderzoek en advies van materiaalvarianten voor glijlagers en asdeklagen van puntdeurlageringen in relatie tot constructievarianten en gebruiksduren.

30.    Advies met betrekking tot de slijtage van afdichtingen in combinatie met door corrosie aangetaste afdichtvlakken.
31.    Constructieve vergelijking van geleidingsystemen bij drijvende bolders in sluizen.
32.    Advies met betrekking tot het opheffen stickslipprobleem bij een klapbrug.
33.    Opstellen integrale kosten- en milieuvergelijking van remmingwerkvarianten bij uitwerking van specifieke constructievarianten waaronder GVK.
34.    Afstudeerbegeleiding t.b.v. schuiven van hogesterktebeton.
35.    Advies met betrekking tot de keuze van afdichtingen en stangdeklagen bij hydraulische cilinders naar aanleiding van lekkageproblemen.
36.    Advies met betrekking tot beheersmaatregelen en bedrijfsvoering van koudecentrales.
37.    Advies met betrekking tot herstelmaatregelen bij hechtingproblemen van TSA op damwand.
38.    Inspectie en rapportage warmtewisselaar koudecentrale m.b.t. bedrijfsvoering, corrosie, corrosiepreventie, aangroei, aangroeipreventie en materiaalkeuze.
39.    Kwaliteitstoets op de levering van een GVK-leidingsysteem voor een koudecentrale.

40.    Opstellen Evaluatieplan m.b.t. TSA-toepassingen bij Rijkswaterstaat als uitgangspunt voor toekomstige conserveringskeuzen.
41.    Onderzoek naar de corrosiebeschermduur en erosiegebruiksafstand van deklagen voor pompasafdichtingen.
42.    Advies van conserveringsvarianten en integrale kosten voor een stalen brug.
43.    Onderzoek, advies en rapportage m.b.t. corrosieverschijnselen bij RVS-bedieningspanelen voor liften in buitenopstellingen.
44.    Advies en rapportage m.b.t. de puntdeurlagering voor sluisdeuren in Limburg.
45.    Advies en rapportage m.b.t. de materiaalkeuze voor een dookconstructie voor een fietsbrug waaronder composiet.
46.    Advies met betrekking tot besparingskennis door toepassing van tribokennis en conserveringskennis waaronder composiet.
47.    Advies en rapportage dikte-afname door corrosie van stalen stroomgeleidingsplaten.
48.    Advies en rapportage structurele innovatieve actie- en kostenbesparing, kostenbeheersing en verlenging onderhoudsinterval ten behoeve van een provinciale beheerder van sluizen en bruggen waaronder composiet.
49.    Advies en rapportage voor het verlagen van de gevolgkosten bij het onderhouden van met name het brugdek van een stadsbrug door middel van innovatieve brugdekvarianten waaronder composiet.

50.    Advies en rapportage voor de materiaalkeuze, constructie en gebruiksduur van de schuifgeleiding voor een duwvaartsluis.
51.    Advies en rapportage voor de geleiding van een freesmachine voor de productie van windmolenmasten.
52.    Advies bij het voorontwerp, integrale kostenberekening en rapportage van een waterkering van glasvezelversterkte kunststof in een kanaalpand.
53.    Advies en rapportage van gebruiksduur en integrale kosten van geleidingvarianten voor de roldeuren in interpacifsluizen.
54.    Troubleshooting, advies en rapportage naar aanleiding van corrosievorming op mespatroonhouders in schakelkasten.
55.    Second opinion voor de materiaalkeuze van de propellerlagering voor de energieopwekking bij stuwen.
56.    Bijdragen aan een brainstorm voor energie- en waterbesparende sluisprincipes.
57.    Advies ten behoeve van het ontwerp van onderhoudsarme onderzeeschepen.
58.    Bemiddeling bij geschil tussen aannemers.
59.    Troubleshooting naar aanleiding van corrosieverschijnselen in leidingen van een waterzuiveringsinstallatie.

60.  Tribologisch advies voor een wrijvingsarme maritieme geleiding onder extreme vlaktedruk.
61.  Toets op het herontwerp van een glijdeur met hydrostatische ondersteuning.
62.  Second opinion met betrekking tot de beschermduur van kettingconserveringen.
63.  Uitbreiding van de Eisen Thermische Spuitlagen NBD 10300 versie december 2010 met galvanisch coatings, transkeramische coating en oplaslagen voor een gegarandeerde beschermduur van minimaal 10 jaar in zeewater en voor gebruiksduren tot 50 jaar in opdracht van RWS.
64.  Bepalen van gebruiksgetoetste slijtfactoren van de glijsloffen en glijbanen van schutsluis Hansweert na 25 jaar bedrijf, en opstellen hersteladvies van de glijsloffen in opdracht van RWS.
65.  Beschrijven testopstelling, opstellen onderzoeksprogramma, begeleiden en rapporteren van TNO-prototype-onderzoek van taatslager van kunststof voor puntdeuren in opdracht van RWS.
66.  Bijdragen aan een brainstorm voor het ontwerpen van aanvaarveilige sluisdeuren.
67.  Ontwerp en berekening gebruiksduur taatslagers voor sluisdeuren in Zuid-Holland ten aanzien van slijtage en corrosie.
68.          Advies ten behoeve van de landingsconstructie van lichtschip Goeree.
69.  Opstellen van een materiaalkeuzerichtlijn voor pompmaterialen en pompafdichtingen.

70.  Opstellen Programma van Eisen voor het upgraden van bestaande remmingwerken en het bouwen van nieuwe innovatieve remmingwerken inclusief het berekenen van de integrale kosten en milieubelasting per meter remmingwerk en per module.
71.  Presenteren van kennis voor het verlengen van onderhoudsintervallen voor meerdere beheerders van sluis- en bruginstallaties in Nederland en Belgie.
72.  Aanvullen referentiedocument beheerder met kennis voor het aantoonbaar verlengen van onderhoudsintervallen van beweegbare delen in bruggen en sluizen.
73.  Contra-expertise rapporteren en adviseren met betrekking tot de glijzolen van hydrovoeten.
74.  Analyseren en adviseren met betrekking tot het ontstaan en voorkomen van corrosie van stalen delen van schermenschietbanen in opdracht van Defensie.
75.  Adviseren en berekenen van de gebruiksduur van taatslagers voor de puntdeuren van sluizen in Friesland.
76.  Begeleiden afstudeeronderzoek met betrekking tot een innovatieve remmingwerkvariant.
77.  Opstellen ontwerpdocument met besparingskennis voor lageringen van kunststof voor sluizen in Belgie.
78.  Adviseren en berekenen van de gebruiksduur van pendellagers in sluizen bij Antwerpen.
79.  Advies met betrekking tot de hydrogeleiding van sluisdeuren als alternatief voor roldeuren.
80.  Analyseren en adviseren met betrekking tot corrosie aan gasstations.

81.  Toets op gebruiksduurberekening taatslagers van kunststof in Limburg.
82.  Begeleiden met kennisoverdracht bij prototypetesten aan taatslagervarianten van kunststof.
83.  Begeleiden afstudeeronderzoek met betrekking tot een innovatieve remmingwerkvariant.
84.  Presenteren van besparingskennis bij het ontwerpen van civiele en werktuigkundige constructies in en bij (zee)water.
85.  Adviseren en berekenen van de gebruiksduur van de puntdeurlagering van sluizen in Groningen.
86.  Troubelschooting sluisdeurlagering in Zuid-Holland.
87.  Adviseren en toetsen van constructie en gebruiksduur van halsbeugellager en taatslager van sluisdeuren in Zuid Holland.
88.  Troubleshooting cardanische lagering van hydraulische aandrijvingen van sluisdeuren.

88. Opstellen toetsdocument t.b.v. berekening sferische glijlagers in cardanische lageringen voor aandrijvingen van sluisdeuren.
89.  Bijdragen aan de ontwikkeling en materiaalkeuze ten behoeve van corrosiepreventie, afdichting, vormgeving en thermische aspecten van lampen voor toepassing in zeewater ten behoeve van het kweken van vis in een natuurlijke omgeving, inclusief testopzet en rapportage.
90.  Adviseren, berekenen en rapporteren van de gebruiksduur van de puntdeurlageringen van sluisdeuren in de Zuid-Willemsvaart.
91.  Adviseren en rapporteren t.b.v. de verlenging van de gebruiksduur van schavielende stortpijpophangingen, het testprogramma en het verwerken van testresultaten tot slijtfactoren voor gebruiksduurberekening.
92.  Presenteren van kennis met betrekking tot de kathodische bescherming van damwand in zeewater en van besparingskennis voor het ontwerpen en onderhouden van civiele en werktuigkundige constructies in het algemeen.
93.  Advies t.b.v. het aantonen van het niet of wel optreden van onderling contact van de kabelaandrijving van een hefbrug.
94.  Onderzoek, analyse, interpretatie en hersteladvies (troubleshooting) naar aanleiding van ernstige corrosieverschijnselen in een relatief nieuwe sluis in combinatie met een voorlopig hersteladvies t.b.v. onjuist functionerende bovenlagers van puntdeuren en aangevuld met beschikbaarheidsaanbevelingen van de bovenlagers en taatslagers van puntdeuren en van de schuifgeleiding.
95.  Advisering t.b.v. de interne afdichting, contactdruk en wrijving in stuurmachines rekening houdend met uitzettingen, vervormingen en temperatuurvariaties.

96. Technische bemiddeling en advisering m.b.t. mogelijk elkaar rakende staalkabels door kabelverseizing van een hefbrug.
97. Advies t.b.v. onderhoudspreventieve verticale geleiding en centrering van een nieuwe tafelbrug.
98. Inspectie van rubberen oplegblokken onder viaducten van Rijkswegen in Zeeland en Noord-Holland.
99. Technische bemiddeling en advies t.b.v. aannemer m.b.t. de gebruiksduur van rubber-glijopleggingen c.q. oplegblokken onder een betonnen brug.
100.  Vooronderzoek en plan van aanpak t.b.v. de verlenging van het aantal buigcycli van gecoate spanveren voor de auto-industrie.
101.  Onderzoek en advies t.b.v. het verlengen van de gebruiksduur / levensduur van staalkabels voor hefbruggen voor lagere integrale kosten inclusief economische kosten en milieubelasting.
102.  Onderzoek en advies t.b.v. het verlengen van de gebruiksduur van hoofdlagers in compressoren.
103.  Variantenstudie, bemiddeling en advies t.b.v. zelfopdrijvende invaarbeveiliging voor binnenvaartschepen.
104.  Verwerving octrooi en licentienemer van een onderhoudsarm kabelremmingwerk met lage integrale kosten.
105.  Onderzoek naar de corrosiesnellheid en gebruiksduur van pompwaaier en pomphuis in gemalen; opstellen van een integrale kostenvergelijking voor het materiaaladvies van de pompwaaier op basis van de integrale kosten.
106.  Advies t.b.v. aantonen resterende gebruiksduur (levensduur) van glasvezelversterkte (GVK) masten voor de landingslichten van een internationale luchthaven.
107.  Advies gebruiksduurverlenging stang- en bodemlagering hydraulische aandrijving van een klapbrug.
108.  Opstellen basisdocument materiaalcombinaties en wrijvingscoëfficiënten voor glijbekistingen.
109.  Corrosie-onderzoek en advies m.b.t. druksensoren in ballasttanks van roldeuren van een zeesluis.
110.  Initiatie onderzoek en plan van aanpak t.b.v. gebruiksduurverlenging en vergroten beschikbaarheid vergrendelmechanisme in de deuren van luchtsluizen van een kernreactor.
112. Advies, toets en berekening van de verticale geleiding, oplegging en centrering van tafelbruggen in Delft.

113.   Advies en tribologisch protoypeonderzoek voor het aantoonbaar verlengen van de gebruiksduur van coatings op spanveren in schuifdaken van auto’s.
114.   Advies en toets t.b.v. de scheepsgeleiding en lagering van de zelfopdrijvende invaarbeveiliging t.p.v. de nevengeul in de Waal bij Nijmegen.
115.   Advies t.b.v. de wielgeleiding van de Cleveringsluis bij Lauwersoog.
116.   Advies t.b.v. de deurgeleiding en -conservering van de Nieuwe Zeesluis IJmuiden (tenderfase).
117.   Advies geleiding en -conservering van schutschuiven in zeewater bij Port Bristol.
118.   Advies onderhoudsstrategie ten opzichte van nieuwbouw van GVK-landingsmasten van luchthaven Schiphol.
119.   Advies t.b.v. hydrogeleiding Prins Willem Alexandersluis te Schellingwoude.
120.   Advies t.b.v. taatslagers Koninginnensluis te Nieuwegein.
121.   Advies t.b.v. materiaalkeuze, gebruiksduur en certificering meerboeilageringen in de havens van Rotterdam.

122.   Advies t.b.v. hydrogeleiding Prins Willem Alexandersluis te Schellingwoude.
123.   Advies en ontwerp meerboeilagering t.b.v. renovatie meerboeienarsenaal in de Rotterdamse haven.
124.   Opstellen bindend advies voor rechtsbijstandsorganisatie n.a.v. schade en kleurafgifte zwembadwanden.
125.   Advies verlengen gebruiksduur van stalen vangkabels in en bij water.
126.   Advies verlengen gebruiksduur puntdeurlagering van de Peulensluis.
127.   Advies slijtagebeheersing sluis Delden, tenderfase.
128.   Voorstudie corrosieaspecten ondervloer en buitenwapening Maastunnel.
129.   Advies constructieve en temperatuurcontrole cilinderlagering Hogebrug te Gorinchem.
130.   Onderzoek en advies t.b.v. opheffen lagerschade aan warmtepompen.
131.   Advies corrosie- en slijtagepreventief ontwerpen en onderhouden van dekapparatuur op schepen.
132.   Advies corrosiepreventie t.b.v. nieuwe zeesluis.
133. Advies verlenging gebruiksduur van (kunststof) glijlagers in compressoren en warmtepompen n.a.v. lagerschade.
134. Advies corrosiepreventie t.b.v. nieuwe zeesluis.
135. Advies t.b.v. materiaalkeuze van contactvlak drijvend remmingwerk t.a.v. slijtvastheid en gebruiksduur.
136. Advies t.b.v. de materiaal- en plaatskeuze van de schuifgeleiding bij vizierschuiven.
137. Opstellen keuringsrapport en begeleiding tribotesten voor het meten van de slijtfactor en de statische- en dynamische wrijvingscoŽfficiŽnt van lagermateriaal voor RWS- en civiele toepassingen.
138. Bemiddeling en advies n.a.v. stickslip, slijtage en corrosie van schuiven en schuifgeleiding in zeewater.
139. Aantonen verlenging gebruiksduur van te zachte kabelwielen d.m.v. optimalisatie smeerinterval: bemiddeling opdrachtnemer Ė opdrachtgever.
140. Onderzoek en advies n.a.v. corrosie van stangdeklagen in een zeer corrosief milieu: bemiddeling opdrachtnemer Ė opdrachtgever.
141. Opstellen vergelijking geleidingvarianten van drijframen in sluiskolken t.a.v. de gebruiksduur en integrale kosten.
142. Adviseren Hoogheemraadschap n.a.v. slijtage en stickslip tandboogkoppeling in aandrijving boezemgemaal.
143. Actualiseren RWS-eisen met goed- en afkeurmaatstaven t.a.v. de gebruiksduur van stang- en asdeklagen met corrosie en slijtage als faalmechanismen.
144. Vervolgonderzoek en advies n.a.v. corrosie van stangdeklagen in een zeer corrosief milieu: bemiddeling opdrachtnemer - opdrachtgever.
145. Onderzoek t.b.v. alternatief balgdoek met productievereenvoudiging en balgkering met keerhoogtebeheersing.
146. Advies t.b.v. buisondersteuning in laadruimte voor schepen.
147. Advies n.a.v. corrosieschade in zout water aan RVS-hefbuizen in sluisdeuren.

148. Opstellen van een tabel met aanbevelingen t.a.v. corrosie, wrijving en slijtage waarmee de geeiste gebruiksduur kan worden gehaald van onder meer de geleidingen en bewegende delen van de Nieuwe Zeesluis Terneuzen.
149. Troubleshooting, onderzoek en advies n.a.v. stickslip in roterende delen en schade aan hydraulische cilinderstangen van de tijdelijke klapbrug Westknollendam.
150. Onderzoek en inventarisatie naar dominante faaloorzaken en inspectietechnieken om plotselinge niet-beschikbaarheid van kunstwerken van RWS te voorkomen.

151. Troubleshooting, onderzoek en advies n.a.v. vooroverhangen puntdeur Julianasluis Gouda door verschuiven taatskomhouder.
152. Troubleshooting, onderzoek en advies t.b.v. de glijdende ondersteuning van de cilindermantels n.a.v. olielekkage van de hydraulische cilinders Hagestein, Driel en Amerongen.
153. Troubleshooting, onderzoek en advies t.b.v. de afdichting van stuw Bouwhuisbrug in het kader van een antiverdrogingsproject.
154. Troubleshooting, onderzoek en advies t.b.v. lagering, materiaalkeuze, smering, slijtage en gebruiksduur van papierwalsen.
155. Ontwerpreview t.b.v. sluis Weurt m.b.t. a) lagering wielstellen van de roldeuren n.a.v. slijtage, b) dubbelkerende schutschuiven n.a.v. lekkage, c) conservering kabeltrommels en jukken hefbruggen n.a.v. corrosie door zoutbelasting, d) kabelsmering hefbruggen, e) evenaarsmering contragewicht hefbruggen, e) rondsel- en tandwielsmering heftorens.

156 Troubleshooting, schadeonderzoek groefvorming hydraulische cilinders i.r.t. stickslip, temperatuurstijging met vastlopen bollagers en advies bruglagering.
157 Advies puntdeurlagering Slikkendammersluis.
158 Troubleshooting, advies n.a.v. tandwielschade en smering tandwieloverbrenging hefdeur sluis Weurt Waalzijde oost.
159 Troubleshooting n.a.v. vastlopen schuiven getijdenduiker Waterdunen: opstellen advies materiaalkeuze, schuifafdichting en corrosiepreventie.
160 Advies glijoplegging loopbruggen overnachtingshaven Spijk.

161 Troubleshooting n.a.v. vastlopen schuiven getijdenduiker Waterdunen: vervolg opstellen advies materiaalkeuze, schuifafdichting en corrosiepreventie.
162 Tenderadvies m.b.t. milieuvriendelijke en duurzame wrijfgordingvarianten voor zeehavens.
163 Troubleshooting en advisering testmethodiek van tandsmeervarianten n.a.v. slijtage van open tandwieloverbrengingen voor het bewegen van hefdeuren in sluis Weurt.